Zabieg g??boko oczyszczaj?cy Rejuvi

Maseczka stosowana podczas zabiegu wykorzystuje wielorakie kwasy alfa hydroksylowe oraz wyci?gi z papai, które wspomagaj? naturalny proces z?uszczania si? skóry. Proces ten odtruwa skór? i oczyszcza j?.

Dla kogo:

AHA Conditioning Mask zosta?a zaprojektowana specjalnie dla skóry t?ustej, mieszanej oraz skóry z tr?dzikiem. Mo?e by? jednak stosowana dla wszystkich rodzajów skóry w celu specjalnego g??bokiego oczyszczenia. Jest to maseczka niezwykle delikatna i ?agodna. Doskonale sprawdza si? przy problemach skóry wra?liwej, jak np. ostry tr?dzik.

Opis zabiegu:

Zabieg polega na g??bokim oczyszczeniu skóry osi?ganym dzi?ki zastosowaniu ca?ej serii produktów.

Na dok?adnie oczyszczon? twarz nak?adamy ?el myj?cy i nawil?amy pod wapozonem. Nast?pnie zmywamy i przygotowujemy buzi? do na?o?enia maski z wodorostów z kwasami AHA.

Po zabiegu:

Skóra jest g??boko oczyszczona, mi?kka i nawil?ona, a wszelkie zmiany na twarzy za?agodzone.

Klient otrzymuje zalecenia piel?gnacji domowej.

Czas trwania: 1h

Koszt zabiegu:120z?


 

Peelingi oraz mechaniczne z?uszczanie naskórka

Skóra sk?ada si? z wielu warstw. Peeling jest zabiegiem polegaj?cym na kontrolowanym z?uszczaniu skóry na ró?nej g??boko?ci za pomoc? ró?nych substancji aktywnych.

Dla kogo:

Jest zalecany dla skóry z drobnymi zmarszczkami, bliznami po tr?dziku oraz zmianami po nas?onecznieniu.

Opis zabiegu:

Peelingi stosujemy jako element innych zabiegów na twarz lub cia?o.

Po zabiegu:

Peelingi przywracaj? skórze m?ody wygl?d. Rezultat to g?adsza, j?drniejsza cera o jednolitym kolorycie.

Peelingi zapobiegaj? równie? wrastaniu w?osków.

Czas trwania: w zale?no?ci od rodzaju

Koszt zabiegu: w zale?no?ci od rodzaju


 

Peeling kawitacyjny + ultrad?wi?ki

Bezbolesne oczyszczanie skóry za pomoc? fali ultrad?wi?kowej pozwala na dok?adne usuni?cie nadmiaru sebum z porów i mieszków w?osowych, pozbycie si? zrogowacia?ego naskórka, zaskórników i bakterii.

Zapewnia wyg?adzenie i regeneracj? skóry, poprawia mikrokr??enie.

Dla kogo:

Zabieg przeznaczony dla skóry sk?onnej do wyprysków, tr?dzikowej, przet?uszczaj?cej si? oraz bardzo wra?liwej, delikatnej, cienkiej, sk?onnej do podra?nie?. Zalecany przy rozszerzonych naczynkach i trudno goj?cych si? zmianach. Polecany jest jako rodzaj bezinwazyjnego oczyszczania dla ka?dego rodzaju cery.

Przed zabiegiem:

Przed zabiegiem peelingu kawitacyjnego nale?y pi? du?o wody!

Opis zabiegu:

Zabieg sk?ada si? z przygotowania skóry, peelingu kawitacyjnego, na?o?enia dobranej ampu?ki oraz maski algowej na zako?czenie. Oferujemy mo?liwo?? rozszerzenia zabiegu o sonoforez?.

Po zabiegu:

Peeling wyg?adza skór? i usuwa nadmiar sebum, co doskonale przygotowuje skór? do aplikacji makija?u, który przez d?ugie godziny b?dzie wygl?da? ?wie?o.

Czas trwania: ok. 30 min

Koszt zabiegu: 70-100 z?    


Oczyszczanie cery z peelingiem kawitacyjnym

Oczyszczanie cery twarzy, pleców, szyi i dekoltu to jedne z najpopularniejszych zabiegów wykonywanych w gabinetach kosmetycznych. Zabieg polega na usuni?ciu zaskórników i prosaków zalegaj?cych pod powierzchni? skóry. Zaskórniki to niedu?e czopy rogowo-?ojowe zalegaj?ce w przewodach gruczo?ów ?ojowych. Powierzchnia zaskórników jest zazwyczaj ciemna na skutek utleniania si? keratyny. Prosaki s? ma?e i bia?awe, wielko?ci ziarnka maku lub prosa, umiejscawiaj? si? tu? pod naskórkiem.

Dla kogo:

Oczyszczanie co pewien czas jest zalecane dla wszystkich klientów, niezale?nie od rodzaju cery.

 

Opis zabiegu:

Przed zabiegiem oczyszczamy cer? wykonuj?c dok?adny demakija? twarzy. Nast?pnie analizujemy stan cery - kosmetyczka bada skór? i ustala jakie dodatkowe zabiegi poza oczyszczeniem mo?e wykona?. Zabieg mo?emy ograniczy? wy??cznie do oczyszczania, lub rozszerzy? o algi gumowe, b?d? masa? twarzy (standardowo w naszym Gabinecie przy oczyszczaniu wykonujemy peeling kawitacyjny lub peeling kwasami owocowymi). Nast?pnie nak?adamy mask? rozpulchniaj?c? i usuwamy manualnie zaskórniki i prosaki. Kolejnym etapem jest na?o?enie odpowiedniej maski: koj?cej, glinki, alg oraz odpowiedniego serum. Zabieg ko?czymy na?o?eniem kremu normalizuj?cego, od?ywczego lub ?agodz?cego zaczerwienienie skóry. 

Po zabiegu:

Po zabiegu nie nale?y korzysta? z basenu ani eksponowa? skóry na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych. Klient otrzymuje zalecenia piel?gnacji domowej, dobieramy odpowiednie kosmetyki i ustalamy cz?stotliwo?? zabiegów, by ostatecznie pozby? si? problemu.

Cera jest oczyszczona wolna od zaskórników i prosaków. Infekcje skóry spowodowane zaczopowaniem gruczo?ów ?ojowych wyst?puj? rzadziej. Skóra zostaje wyg?adzona a jej koloryt poprawiony. Jest wyra?nie ?wie?sza i m?odsza.

Przeciwwskazania:

  • ostre stany zapalne skóry
  • opryszczka w okolicy twarzy
  • stany alergiczne
  • stany zaka?ne skóry i oczu
  • choroby grzybicze

Czas trwania:1,5 h

Koszt zabiegu:120 z?


 

STRONA W PRZYGOTOWANIU