Co robi? gdy cierpimy z powodu wrastaj?cych paznokci?


W ci??kich przypadkach, aby unikn?? operacji oraz profilaktycznie, w przypadku ?agodnego wrastania paznokcia nale?y zastosowa? metod? VHO Osthold Perfect Spange, która dzia?a szybko i skutecznie.


Czym jest klamra VHO-OSTHOLD-SPANGE Perfect


Klamra VHO-Osthold-Spange Perfect jest precyzyjn? gotow? klamr? wykonan? z chirurgicznej stali spr??ynowej i stanowi zachowawcz?, bezkrwaw? metod? leczenia wrastaj?cych paznokci.


Jak dzia?a


Poprzez zastosowanie klamry drutowej nast?puje odci??enie wa?u oko?o paznokciowego, dzi?ki czemu znacz?co zmniejszaj? si? dolegliwo?ci bólowe.
Klamra sk?ada si? z dwóch haczyków oraz ??cznika. Elementy te wykonane s? z cienkiego drutu ze stali chirurgicznej. Pierwszy haczyk zostaje zaczepiony o mniej uszkodzon? stron? paznokcia (praw? lub lew?), drugi – po przeciwnej stronie. Nale?y je odpowiednio odgi?? aby umo?liwi? znajduj?cym si? na ?rodku klamry uchwytom dalsz? korekt?. Poprzez zastosowanie ??cznika i skr?cenie elementów cz??ci klamry zostaj? trwale po??czone. Powstaj?ca si?a odginaj?ca unosi boki paznokcia z obszaru rany, przez co zmniejsza si? nacisk, a co za tym idzie równie? i ból.
Pozosta?a cz??? drutu zostaje odci?ta i przykryta mas? akrylow?, co chroni m.in. rajstopy.

klamra drutowa vho

Zalety

• Bezkrwawo??
• Bezbolesno?? (natychmiast przynosi ulg? w bólu)
• Unikni?cie bolesnych operacji – wa?ne nie tylko dla diabetyków
• Nie dra?ni zapalnie zmienionego wa?u paznokciowego
• Mo?e by? nak?adana przy hipergranulacji (dzikie mi?so)
• Bez ogranicze? swobody ruchu (nie trzeba rezygnowa? ze sportu)
• Bez absencji chorobowej (nie wymaga zwolnienia z pracy lub szko?y)
• Wysoki komfort u?ytkowania (nie przeszkadza podczas chodzenia)

Zakres zastosowania

• Wrastaj?ce paznokcie
• Nieprawid?owy tor wzrostu paznokcia u cukrzyków w celu unikni?cia operacji
• Nieprawid?owy tor wzrostu paznokcia po utracie p?ytki w wyniku urazów mechanicznych lub w przypadku predyspozycji genetycznych
• Odciski w obr?bku naskórkowym
• Stany zapalne wa?u paznokciowego lub ?o?yska paznokcia
• Szponowato?? paznokci
• Paznokcie zagi?te i rurkowate
• Paznokcie dystroficznePedicure kosmetyczny

Przeznaczony dla osób, które profilaktycznie pragn? dba? o swoje stopy.

Opis zabiegu:

Przed zabiegiem pedicure proponujemy ciep?? k?piel w aromatycznej soli w celu zmi?kczenia skóry i paznokci. Nast?pnie przy pomocy frezarki usuwamy zrogowacia?y naskórek, opracowujemy i wyg?adzamy p?ytki paznokciowe i ca?? powierzchni? stóp, peeling i masa? stóp s? zwie?czeniem zabiegu.

Po zabiegu:

Ka?dy pacjent zostaje zapoznany z domowymi sposobami piel?gnacji stóp oraz otrzymuje informacje na temat kosmetyków piel?gnuj?co-leczniczych.

Czas trwania: 1,5 h - 2h

Koszt zabiegu: 90 z?

 


 

Pedicure specjalistyczny

Przeznaczony dla osób, które cierpi? na schorzenia i choroby stóp.

Opis zabiegu:

Przebieg zabiegu zale?y od indywidualnych potrzeb ka?dego pacjenta. Na pocz?tku rozpoznajemy problem i ustalamy tok zabiegu,

Przed zabiegiem zmi?kczamy skór? i paznokcie stosuj?c ciep?? k?piel w aromatycznej soli.

Nast?pnie przy pomocy frezarki usuwamy zrogowacia?y naskórek, wyg?adzamy i opracowujemy p?ytki paznokciowe i ca?? powierzchni? stóp. Likwidujemy g??bokie p?kni?cia, wrastaj?ce paznokcie, modzele, nagniotki, odciski. Pracujemy nad ubytkami paznokci, nadaniem paznokciom w?a?ciwego kszta?tu i linii. Zak?adamy klamry VHO Osthold koryguj?ce wrastaj?ce paznokcie. Odci??amy bolesne miejsca dobieraj?c indywidualne kortezy.

Po zabiegu:

Ka?dy pacjent zostaje zapoznany ze sposobami piel?gnacji stóp oraz odpowiednimi kosmetykami piel?gnacyjno-leczniczymi. Zabieg nale?y powtarza? cyklicznie by terapia by?a skuteczna a problem nie powraca?.

Czas trwania: ok  2 h

Koszt zabiegu: 100 - 120 z?