kosmetyczka podolog wroc?aw active


     W?a?cicielka, Renata Wodecka, jest kosmetyczk? specjalist? do spraw piel?gnacji stóp z kilkunastoletnim do?wiadczeniem. Jako jedna z pierwszych w Wroc?awiu zdoby?a uprawnienia do zak?adania specjalistycznych klamer drutowych na wrastaj?ce paznokcie VHO Osthold oraz wykonywania zabiegów specjalistycznego pedicure dla stopy cukrzycowej. Posiada rekomendacj? Powszechnego Programu Profilaktycznego jako gabinet ?Zdrowe Nogi? oraz gabinet z uprawnieniami do zak?adania klamer VHO.

     Kosmetyka, a w szczególno?ci podologia jest moj? pasj?, któr? rozwijam od wielu lat uczestnicz?c w rozmaitych szkoleniach, kursach i sympozjach. Bior? równie? udzia? w kongresach oraz prowadz? warsztaty kosmetyczne. Aby ?wiadczone przeze mnie us?ugi by?y zawsze na najwy?szym poziomie wspó?pracuj? ze specjalistami z zakresu dermatologii, chirurgii, medycyny estetycznej oraz dietetyki. Leczenie po??czone z konsultacjami, wspomagane kuracjami kosmetycznymi pozwala bowiem osi?ga? najbardziej spektakularne efekty.

     Mam nadziej?, ?e wieloletnie do?wiadczenie oraz zdobyta wiedza

pomog? uzyska? Pa?stwu pe?ni? zdrowia i urody.


Zapraszam serdecznie

Renata Wodecka