• więcej informacji na FB @ActiveKosmetyka

Gabinet Zdrowia i Urody Active zajmuje si? specjalistyczn? piel?gnacj? stóp

     Swoj? dzia?alno?? rozpocz?li?my w 2007r. Od tego czasu nieustannie poszerzamy nasz? ofert? wychodz?c naprzeciw Pa?stwa oczekiwaniom. Profesjonalizm, przyjazna atmosfera i urokliwy wystrój Gabinetu s? gwarancj? zadowolenia klienta oraz relaksu podczas ka?dego zabiegu.

Wiedza i do?wiadczenie

     Ch?tnie dzielimy si? z Pa?stwem nasz? wiedz?, aby stworzy? indywidualny program piel?gnacyjny. W Gabinecie stosujemy oraz wykorzystujemy zarówno innowacyjne rozwi?zania jak i sprawdzone metody. Ci?gle poszerzamy nasz? wiedz? uczestnicz?c w targach, szkoleniach, kongresach kosmetycznych jak i równie? prowadzimy prelekcje oraz prezentacje kosmetyczne. Nasze zabiegi wykonujemy na bazie profesjonalnych kosmetyków najwy?szej jako?ci oraz prowadzimy ich sprzeda?. Ka?dy zabieg dobierany jest do indywidualnych potrzeb by zapewni? jak najlepszy efekt i zadowolenie klienta.

Wspó?praca

     Aby zapewni? kompleksow? opiek? naszym klientom wspó?pracujemy ze specjalist? do spraw ?ywienia - trenerem personalnym oraz gronem lekarzy: dermatologiem, chirurgiem, diabetologiem, lekarzem rodzinnym.

Bezpiecze?stwo

     W naszym Gabinecie wielk? wag? przyk?adamy do bezpiecze?stwa. Wszystkie narz?dzia stosowane do zabiegów poddawane s? sterylizacji w autoklawie medycznym. U?ywamy jednorazowych ?rodków i ja?owych opatrunków a czysto?? mikrobiologiczn? pomieszczenia i powietrza zapewnia lampa UV.